Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Performer Gebruikersvoorwaarden en Privacyverklaring

 1. Inleiding

  Arbo Unie beschermt uw privacy en handelt hierbij conform de geldende privacy wetgeving en richtlijnen.

  Bij het invullen van de online vragenlijsten deelt u persoonlijke informatie met Arbo Unie. Wij begrijpen dat u niet zomaar uw gegevens wilt delen; ook niet als deze informatie te maken heeft met uw gezondheid. Arbo Unie ziet daarom zorgvuldig toe op de vastlegging en de verwerking ervan. Arbo Unie informeert u hierna graag over wie wij zijn, welke data wij van u verwerken en waarom en hoe wij uw privacy borgen binnen Performer.

  Deze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring (hierna: “Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op Performer van Arbo Unie.

 2. Wie zijn jullie?

  Wij zijn Arbo Unie B.V. (“Arbo Unie”). Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Arbo Unie is een onafhankelijke marktleider op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en is voor 100% eigendom van Stichting Arbo Unie Nederland. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van investeerders en kunnen wij onze onafhankelijkheid garanderen. Dit zorgt er ook voor dat we onze winst kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en het verbeteren van bestaande diensten en producten. Arbo Unie is gevestigd aan Nevelgaarde 42, 3436 ZZ Nieuwegein. De verwerking van persoonsgegevens door Arbo Unie is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1222165.

 3. Welke gegevens van mij verwerken jullie en waarom?

  Arbo Unie verwerkt voor de uitvoering van onderzoeken via de Performer meestal enkele persoonlijke gegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht en mailadres) die door uw werkgever worden verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om het onderzoek (een of meerdere vragenlijsten) voor u voor te bereiden en beschikbaar te maken. 

  Arbo Unie verwerkt deze gegevens voor het gebruik van de online vragenlijsten Performer met als doel om uw inzetbaarheid te verbeteren. Arbo Unie streeft naar het voortdurend verbeteren van zijn kwaliteit. Daarom kunnen wij uw antwoorden op de vragen gebruiken om wetenschappelijk onderzoek te doen en daarmee de vragenlijsten te kunnen verbeteren.

 4. Verstrekt u mijn gegevens aan mijn werkgever?

  Wij verstrekken nooit uw antwoorden aan uw werkgever. Voor de vrijwillige onderzoeken geldt zelfs dat uw werkgever niet te horen krijgt of u hebt deelgenomen. De gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd voor de rapportage aan uw werkgever. 

 5. Worden mijn gegevens aan niemand anders dan Arbo Unie verstrekt?

  Inderdaad, wij stellen hoge eisen aan het borgen van de privacy van onze cliënten en verstrekken uw gegevens niet aan derden. Wel is Arbo Unie gemachtigd om derden in te schakelen, die onder ons toezicht, bepaalde (delen van) verwerkingen zoals opgenomen in deze verklaring mogen uitvoeren (“Verwerkers”), zoals bijvoorbeeld een IT leverancier. Deze bewerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw gegevens onder geen voorwaarde voor andere doeleinden gebruiken. Wij sluiten met deze Bewerkers zogenoemde Bewerkersovereenkomsten, waarmee uw privacy ook daar volledig is geborgd.

 6. Worden mijn gegevens door u beveiligd?

  Wij handhaven te allen tijde een technisch en organisatorisch beveiligingsniveau bij de verwerking van uw gegevens dat gezien de stand der techniek voldoende is om uw gegevens adequaat te beveiligen.

 7. Ben ik verplicht om deze vragenlijst in te vullen?

  Dat hangt af van het type onderzoek. Veel onderzoeken vinden plaats op vrijwillige basis. Maar er zijn ook soms uitzonderingen, zoals bv voor een functiekeuring. We zullen dit dan ook aan u kenbaar maken.  

 8. Kan ik inzien welke gegevens u van mij verwerkt en kan ik deze gegevens laten corrigeren?

  Jazeker, u kunt ons vragen om uw eigen gegevens in te zien. U stuurt hiervoor een e-mail aan informatie@arbounie.nl. Indien de door ons verwerkte gegevens onverhoopt onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te wijzigen.

 9. Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat mijn dienstverband eindigt of mijn werkgever het contract met Arbo Unie beëindigt?

  Arbo Unie bewaart de gegevens van u niet langer dan noodzakelijk. Er gelden verschillende termijnen voor verschillende onderzoeken. Als er geen wettelijke minimale termijnen bestaan bewaart Arbo Unie uw gegevens maximaal 3 jaar. Voor het Preventief Medisch Onderzoek (PMO of PAGO) is Arbo Unie gehouden aan de minimale bewaartermijn van 20 jaar. 

 10. Doelbinding

  Arbo Unie verwerkt de in Performer opgenomen gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Als Arbo Unie uw gegevens anders zou willen verwerken, wordt u eerst opnieuw om toestemming gevraagd.

 11. Wat is uw eigen verantwoordelijkheid?

  • Arbo Unie gaat ervan uit dat u eerlijk en naar beste weten antwoord geeft op de vragen in de Performer vragenlijsten over uw situatie.
  • De aan u verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk. U bent er verantwoordelijk voor dat alleen uzelf deze inloggegevens gebruikt en deze niet in handen laat komen van derden.
  • U bent verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van inloggegevens en van Performer, alsmede voor de rechtmatigheid van de door u met behulp daarvan verzonden en/of opgeslagen informatie en zal alle daaruit voortvloeiende kosten en/of schade voor uw rekening nemen.
  • Zodra u weet of reden hebt om te vermoeden dat (onderdelen van) inloggegevens aan onbevoegden zijn geopenbaard, dient u Arbo Unie daar onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk van op de hoogte te stellen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw e-mail account. E-mails worden na ontvangst bij voorkeur niet in het e-mailprogramma bewaard maar meteen verwijderd.
 12. Hoe gaan jullie om met onderhoud, aanpassing en verbetering van Performer?

  Arbo Unie behoudt zich het recht voor Performer tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van Performer en/of de daarmee verbonden systemen en/of het verhelpen van eventuele storingen.

 13. Wat als we een geschil hebben?

  Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan dwingendrechtelijke rechten van de Gebruiker als werknemer.

  Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is. Ingeval van Gebruiker de werkgever en klant van Arbo Unie betreft, is dat de bevoegde rechter te Utrecht.

 14. Van wie zijn de intellectuele eigendomsrechten?

  Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van Performer blijven berusten bij Arbo Unie of haar licentiegevers. Arbo Unie verleent hierbij uitsluitend voor de duur van de Dienstverleningsovereenkomst die met uw werkgever is gesloten (dan wel tot het moment van beëindiging van het gebruik door uw werkgever) een (sub)gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.

 15. Dank voor deze informatie, maar ik heb nog meer vragen. Aan wie kan ik deze vragen stellen?

  Mocht u nog informatie missen of juist vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, aarzel dan niet om per e-mail (informatie@arbounie.nl) contact met Arbo Unie op te nemen.