Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Gebruiksvoorwaarden Arbo Unie

 1. Deelname aan dit onderzoek, d.m.v. het invullen van de vragenlijst, gebeurt op vrijwillige basis.
 2. Gegevens die u via Internet aan Arbo Unie verstuurt, worden vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacy wetgeving in behandeling genomen.
  In plaats van uw naam vult u de aan u verstrekte code in, deze is bij Arbo Unie weer aan personen en afdelingen binnen uw bedrijf te koppelen.

  Arbo Unie gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan het samenstellen van een zogenaamde Risico-inventarisatie per afdeling of wetenschappelijk onderzoek waarbij het individu niet herkenbaar is.

  Uitsluitend in geval uit uw antwoorden op de vragenlijst blijkt dat dit zinvol is, kunt u bij een bedrijfsarts/andere deskundige van Arbo Unie voor persoonlijk advies worden uitgenodigd afhankelijk van de afspraken met uw bedrijf.
 3. Arbo Unie zal haar gegevensbestanden naar behoren beveiligen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminking, verwijdering of aanvulling van gegevens door derden die zich op ongeautoriseerde wijze toegang tot haar systeem hebben verschaft.
  Indien Arbo Unie zich van telecommunicatie- en internetfaciliteiten bedient, en zich bij het transport van gegevens, verminking van gegevens of vertraging van de verzending voordoet, is Arbo Unie voor de daaruit voortvloeiende schade, slechts aansprakelijk voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende leverancier(s) van telecommunicatie- en internetfaciliteiten.
 4. Voorts is iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor alle schade als gevolg van niet-juist of incompleet verstrekt advies. Arbo Unie zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt doordat door Arbo Unie verstrekte adviezen worden gebruikt c.q. opgevolgd op een andere wijze dan is overeengekomen.
  Verstrekt advies ontheft u niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren goederen en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
 5. Onze algemene voorwaarden, die onder nummer 242/2007 zijn gedeponeerd op 24 september 2007 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Arbo Unie diensten levert en/of werkzaamheden verricht.